Zatrudnienie młodzieży: Działania UE zmierzające do osiągnięcia tego celu

fot. Parlament Europejski 2013 (www.europarl.europa.eu)

Bezrobocie ludzi młodych to w Europie nadal poważny problem. Dowiedz się, jakie środki wprowadziła UE, aby mu zaradzić.

Kryzys gospodarczy i finansowy dotknął w szczególności ludzi młodych. Stopa bezrobocia osób w wieku 15–24 lat w UE wzrosła z 15% w 2008 r. do 24% na początku 2013 r., a najwyższy poziom odnotowano w Grecji (60%), Hiszpanii (56,2%), Chorwacji (49,8%), Włoszech (44,1%) i Portugalii (40,7%).

Chociaż stopa bezrobocia ludzi młodych spadła z najwyższego poziomu 24% w 2013 r. do 15,1% w maju 2018 r., a odsetek osób w wieku 15–24 lat, które nie kształcą się, nie pracują i nie odbywają szkoleń zawodowych, spadł z 13,2% w 2012 r. do 10,9% w 2017 r., wartości te są nadal wyższe niż te dotyczące ogółu ludności.

UE podjęła szereg inicjatyw, których celem jest zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży, a Parlament Europejski dąży do podwyższenia poziomu środków w budżecie UE na 2019 r. na takie programy jak Erasmus + i Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Inicjatywy na rzecz pomocy ludziom młodym
Zarówno gwarancja dla młodzieży, jak i Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych dotyczą młodych ludzi, którzy nie pracują, nie kształcą się i nie odbywają szkoleń zawodowych – do grupy tej należą osoby długotrwale bezrobotne i osoby, które nie są zarejestrowane jako poszukujące pracy.

W 2013 r. państwa członkowskie UE postanowiły uruchomić gwarancję dla młodzieży – inicjatywę unijną, w ramach której zapewnia się wszystkim ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia się, przygotowania zawodowego lub stażu w ciągu czterech miesięcy od uzyskania statusu bezrobotnego lub zakończenia formalnego kształcenia.

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych to główne narzędzie UE pomagające finansować działania i programy wprowadzane przez kraje UE z myślą o realizowaniu programów gwarancji dla młodzieży, takich jak oferowanie szkoleń i pomaganie młodym ludziom w znalezieniu pierwszej pracy, a także stwarzanie zachęt dla pracodawców. Inicjatywa dotyczy regionów w UE, w których stopa bezrobocia młodzieży przekracza 25%. Jest to ponad 120 regionów w 20 krajach UE, w tym w Irlandii i Zjednoczonym Królestwie.

Według Komisji Europejskiej od 2014 r. każdego roku do udziału w programach gwarancji dla młodzieży zarejestrowało się ponad 5 mln młodych ludzi, zaś Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zapewniła bezpośrednie wsparcie dla ponad 1,7 mln młodych ludzi.

Uruchomiono również europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego z myślą o wspieraniu gwarancji dla młodzieży i poprawie jakości przyuczania do zawodu w Europie.

Aby zapewnić młodym ludziom możliwość zdobycia wysokiej jakości doświadczenia zawodowego w bezpiecznych warunkach i na uczciwych zasadach, a jednocześnie poprawić ich szanse na zatrudnienie, w 2014 r. państwa członkowskich uzgodniły ramy jakości dla staży.

Platforma „Twoja pierwsza praca z EURES-em” (YfEj) służy promowaniu mobilności zawodowej, informując ludzi młodych o możliwościach zatrudnienia w innych krajach UE. Platforma ta dopasowuje CV młodych osób poszukujących pracy (osoby w wieku od 18 do 35 lat pochodzące ze wszystkich krajów UE‑28 oraz Norwegii i Islandii, które są zainteresowane zdobyciem doświadczenia zawodowego za granicą) do ofert pracy lub stażu u pracodawców poszukujących młodych pracowników.

We wrześniu 2018 r. Parlament Europejski głosował za opracowaniem ram prawnych dla Europejskiego Korpusu Solidarności, który ma na celu stwarzanie młodym ludziom możliwości uczestnictwa w wolontariacie lub podjęcia pracy przy realizacji projektów solidarnościowych, które przynoszą korzyść społecznościom i ludności w całej Europie.

 

© Parlament Europejski, 2018

 

zobacz wszystkie
Projekt i realizacja:
© 2011-2019 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności