Zasady unijnej procedury ustawodawczej

Większość uchwalanego w Europie prawa przyjmowana jest wspólnie przez Parlament Europejski i rządy państw członkowskich, czyli Radę Unii Europejskiej. Tok prac nad prawodawstwem zwany jest zwykłą procedurą legislacyjną.

Zwykła procedura legislacyjna jest to najczęstszy sposób stanowienia prawa w Unii Europejskiej. Została wprowadzona jako procedura współdecyzji przez Traktat o Unii Europejskiej w 1992 r., a następnie rozszerzona i usprawniona przez Traktat z Amsterdamu w 1999 r. Dziesięć lat później, wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony, stała się główną procedurą ustawodawczą w unijnym systemie podejmowania decyzji. Jej wprowadzenie było istotne, ponieważ nadała Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej równorzędną rolę w odniesieniu do szerokiego zakresu dziedzin (np. zarządzanie gospodarką, imigracja, energetyka, transport, środowisko naturalne, ochrona konsumentów).

Źródła prawa Unii Europejskiej dzielimy wg podstawowego podziału na pierwotne (które wynikają głównie z unijnych traktatów założycielskich), wtórne (które składają się z prawa ustanowionego na podstawie źródeł pierwotnych, czyli traktatów) oraz źródła prawa pomocniczego (czyli m.in. ogólne zapisy prawa i prawo międzynarodowe).
Zwykła procedura legislacyjna dotyczy aktów prawa wtórnego, które również można podzielić wg charakteru, jednak tym razem tylko na dwie grupy: na akty jednostronne i na akty umowne. Te ostatnie to na przykład umowy między państwami członkowskimi bądź pomiędzy UE a krajami trzecimi. 
Akty jednostronne, które tworzą prawo z woli samej instytucji, to: rozporządzenie, dyrektywa, decyzja, opinie, zalecenia, komunikaty oraz księgi: białe i zielone. 
Dyrektywa pomaga w realizowaniu unijnej polityki oraz przede wszystkim w ujednolicaniu ustawodawstwa narodowego. Na jej mocy prawodawcy państw członkowskich Unii zostają zobowiązani do wprowadzenia określonych regulacji prawnych, które miałyby służyć osiągnięciu celu wskazanego w tym akcie prawnym.  
Akt, który jest obecnie jednym z głównych tematów pracy Posłanki Danuty Jazłowieckiej w Parlamencie Europejskim, to Dyrektywa w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Więcej informacji na temat dyrektywy i aktualnego stanu prac nad nią znaleźć można TUTAJ.


Skomplikowany proces tworzenia unijnego prawa na zasadzie zwykłej procedury legislacyjnej przedstawia zamieszczona poniżej infografika przygotowana przez Parlament Europejski.

Zwykła procedura ustawodawcza w Unii Europejskiej
Źródło: © Unia Europejska 2013, Parlament Europejski

Opracowano na podstawie: www.europarl.europa.eu


zobacz wszystkie
Projekt i realizacja:
© 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności